GSD Grubu Şirketlerindeki Gelişmeler
Yatırımcı İlişkileri
Bulunduğumuz Sektörler
GSD Grubu Şirketlerindeki Gelişmeler

Tekstil Finansal Kiralama A.Ş.'nin Ünvanının "GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş." Olması ve Faaliyet Konusu Değişikliği

Tekstil Finansal Kiralama A.Ş.'nin 25 Mayıs 2011 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, finansal kiralama sektöründe son yıllarda yaşanan daralmaya bağlı olarak, Şirket özkaynaklarının daha verimli alanlarda değerlendirilerek ortaklara daha iyi imkanlar yaratmak amacıyla, Şirket faaliyet konusunun değiştirilmesi için ana sözleşme değişikliğine yönelik çalışma başlatılması; yürürlükte olan finansal kiralama sözleşmelerinin devredilmesi ile ilgili gerekli yasal işlemlere başlanması ve bu kapsamda gayrimenkul yatırımları, gemi yatırımları ve işletmeciliği alanları öncelikli olmak üzere, yeni faaliyet alanlarının araştırılması ve saptanması için Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kamu kuruluşlarından gerekli izinlerin alınması kararlaştırılmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 16 Haziran 2011 tarih ve 4252 sayılı kararı ile Tekstil Finansal Kiralama A.Ş.'nin finansal kiralama faaliyet izninin iptali uygun bulunmuştur. Tekstil Finansal Kiralama A.Ş.'nin 29 Haziran 2011 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, faaliyet konusu ve unvan değişikliği için Şirket Anasözleşmesi'nin ilgili maddelerinin değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. Tekstil Finansal Kiralama A.Ş.'nin 24 Ağustos 2011 tarihinde toplanan Olağanüstü Genel Kurulu, şirket unvanının "GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş." olarak değiştirilmesini, şirket işletme adının da "GSD Marin" olarak belirlenmesini, faaliyet konusunun gemi yatırımları ve işletmeciliği, gayrimenkul yatırımları alanları olarak değiştirilmesini kararlaştırmıştır. Söz konusu unvan ve faaliyet konusu değişikliği için Şirket Anasözleşmesi'nin ilgili maddelerinin değiştirilmesi 26 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla ticaret siciline tescillenmiştir.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Gemi Alımı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin 10 Nisan 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan önemli nitelikteki işlem onaylama kararında verilen yetkiye dayanarak, Şirket, Güney Kore'de yerleşik HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD. tersanesinde inşa edilerek Haziran 2013'de teslim edilmek üzere 39.000 dwt taşıma kapasitesine sahip, 2 adet yeni dökme kuru yük gemisi yapımı konusunda, aynı tarihte söz konusu tersane ile gemi inşa sözleşmesi imzalamıştır.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Malta’da %100 sermaye payına sahip olduğu her biri 5.000 Avro sermayeli Dodo Maritime Ltd. ve Cano Maritime Ltd. unvanlı şirketleri 26 Mart 2013 tarihinde kurmuştur.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu, Şirket’in 10 Nisan 2012 tarihinde Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd. ile 2 adet 39.000 DWT kuru yük gemisinin inşa edilmesine ilişkin olarak imzalamış olduğu sözleşme kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklerinin, 6150 ve 6151 kabuk numaralı olan gemiler için sırasıyla Şirket’in %100 sermaye payıyla Malta'da kurduğu bağlı ortaklıkları olan Dodo Maritime Ltd. ve Cano Maritime Ltd.'e devri amacıyla, Şirket, Hyundai Mipo Dockyard Co.,Ltd. ile Dodo Maritime Ltd. ve Cano Maritime Ltd. arasında "Taraf Değişikliği Sözleşmesi" ("Novation Agreement") ve bunun uygulanmasına yönelik Üç Taraflı Sözleşme ("Tripartite Agreement") imzalanmasını, bu kapsamda Dodo Maritime Ltd. ve Cano Maritime Ltd.'in kullanacağı banka kredilerine karşılık bu şirketler lehine kredi kuruluşlarına garanti ve hisse rehni verilmesini, bu işlemlerin Şirket'in yapılacak olan ilk genel kurulunun onayına sunulmasını ve diğer gereken işlemlerin yerine getirilmesini, 10 Nisan 2013 tarihinde kararlaştırmış ve Şirket’in 30 Mayıs 2013 tarihli Genel Kurulu, Yönetim Kurulu’nun 10 Nisan 2013 tarihli bu kararını onaylamıştır.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2 adet 39.000 DWT kuru yük gemisinin inşa edilmesine ilişkin olarak imzalamış olduğu sözleşme kapsamındaki gemiler, yapımı tamamlanmış olduğundan Şirket'in %100 sermaye payıyla Malta'da kurduğu bağlı ortaklıkları olan Dodo Maritime Ltd. ve Cano Maritime Ltd. adlarına tescillenmek üzere, 7 Mayıs 2013 tarihinde Güney Kore'de teslim alınmıştır.

GSD Dış Ticaret A.Ş. ve GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Tekstil Bankası A.Ş. Payı Alışı

GSD Dış Ticaret A.Ş., 15 Ağustos 2011-18 Ağustos 2011 tarihleri arasında, İMKB'de toplam 4.206 Bin TL nominal değerli Tekstil Bankası A.Ş. A Grubu payını toplam 2.772 Bin TL bedelle alarak, Tekstil Bankası A.Ş.'nin sermayesindeki doğrudan pay tutarını ve oranını sıfırdan sırasıyla 4.206 Bin TL'ye ve %1,00'e çıkarmıştır. GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 16 Eylül 2011 tarihinde, İMKB'de 150 Bin TL nominal değerli Tekstil Bankası A.Ş. A Grubu payını toplam 107 Bin TL bedelle alarak, Tekstil Bankası A.Ş.'nin sermayesindeki doğrudan pay tutarını ve oranını sıfırdan sırasıyla 150 Bin TL'ye ve %0,04'e çıkarmıştır. Böylece, GSD Holding A.Ş.'nin Tekstil Bankası A.Ş.'nin sermayesinde dolaylı toplam payı %1,02'ye, doğrudan ve dolaylı toplam payı %76,52'ye ulaşmıştır. Grup'un 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla konsolide bilançosunda, GSD Holding A.Ş.'nin Tekstil Bankası A.Ş.'nin sermayesinde doğrudan ve dolaylı sahip olduğu %76,52 oranındaki payının tamamı konsolide edilmiştir.

GSD Dış Ticaret A.Ş.'nin Tekstil Finansal Kiralama A.Ş. Payı Satışı

GSD Dış Ticaret A.Ş., 23 Şubat 2011 ile 8 Mart 2011 tarihleri arasında, Tekstil Finansal Kiralama A.Ş.'nin (26 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla ticaret siciline tescillenen yeni unvanı GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.) sermayesinde sahibi olduğu %1,56 oranındaki 469 Bin TL nominal değerli C Grubu ortaklık payını, toplam 1.239 Bin TL bedelle İMKB'de satmıştır.

The Euro Textile International Banking Unit Limited'in Kapanışı

The Euro Textile International Banking Unit Limited'in 4 Kasım 2010 tarihinde toplanan Olağanüstü Genel Kurulu, Şirket'in faaliyetlerinin, zaman içinde azalmış olması sebebiyle, resmi olarak sona erdirilmesini ve Şirket'in sicilden terkinini kararlaştırmıştır. Şirket'in KKTC Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Şirketler Mukayyitliği sicilindeki kaydının 1 Temmuz 2011 tarihinde silindiği 18 Temmuz 2011 tarihli KKTC Resmi Gazetesi'nde yayınlanmış, 22 Temmuz 2011 tarihinde ise tasfiye payları ortaklara ödenerek Şirket kapanmıştır.

GSD International Limited'in Kapanışı

GSD Yatırım Bankası A.Ş.'nin Yönetim Kurulu, GSD Yatırım Bankası A.Ş.'nin %100 sermaye payına sahip olduğu ve Britanya Adaları'ndan Isle of Man'de kurulu bağlı ortaklığı GSD International Limited'in feshedilerek Isle of Man Şirketler Sicili'nden silinmesini ve bunun için gereken işlemlerin yerine getirilmesi konusunda GSD International Limited Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesini, 27 Temmuz 2011 tarihinde, kararlaştırmıştır. GSD International Limited'in Isle of Man Ticaret Sicili'ne 26 Ağustos 2011 tarihli fesih başvurusu sonrası; Isle of Man Ticaret Sicili, 26 Eylül 2011'de yayınladığı fesih başvurusu ilanı ile başlayan 1 aylık itiraz süresi sonunda, 7 Kasım 2011 tarihli bir yazıyla, GSD International Limited'e, fazla aktiflerini ortağına dağıtabileceğini bildirmiştir. GSD International Limited, 11 Kasım 2011 tarihinde, fazla aktifi tutarındaki tasfiye payını tek ortağı olan GSD Yatırım Bankası A.Ş.'ne ödemiştir. GSD International Limited, Isle of Man Ticaret Sicili'nin feshin gerçekleştiğine ilişkin olarak ilan yayınladığı 24 Kasım 2011 tarihi itibarıyla fesholmuştur.

Tekstil Bilişim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Kapanışı

Tekstil Bilişim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin 21 Mart 2011 tarihli 2010 yılı Olağan Genel Kurulu, şirket faaliyetlerinin azalması sebebiyle şirketin tasfiye edilmesini kararlaştırmıştır. Tasfiye kararı 28 Mart 2011 tarihinde ticaret siciline tescillenmiştir. Şirket unvanına "Tasfiye Halinde" ibaresi eklenmiştir. Şirket'in tasfiyesine ilişkin 1 yıllık süreyi başlatan 3. ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Nisan 2011 tarihli nüshasında yayınlanmıştır. Şirket'in tasfiye kapanışının onaylanması ve ticaret sicilinden terkini, Şirket'in 23 Mayıs 2012 tarihinde toplanan 2011 yılına ait Olağan ve Tasfiye Kapanış Genel Kurulu'nca kararlaştırılmış ve 25 Mayıs 2012 tarihinde ticaret siciline tescillenmiştir.

GSD Dış Ticaret A.Ş.'nin Faaliyet Konusu Değişikliği

GSD Dış Ticaret A.Ş.'nin aracılı ihracat faaliyetine son verilmesi ve yeni faaliyet alanlarının değerlendirilmesi için çalışma yapılması, GSD Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nca 27 Haziran 2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. GSD Dış Ticaret A.Ş.'nin imalatçı-tedarikçi ihraççı müşterileriyle sözleşmeler kapsamında yaptığı aracılı ihracat faaliyeti, 31.12.2012 tarihi itibarıyla sona ermiş olup; GSD Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, yeni faaliyet alanı olarak öncelikle gemi yatırımı yapmak üzere çalışmalara başlanmasını 31.12.2012 tarihinde kararlaştırmıştır.

GSD Dış Ticaret A.Ş., Malta’da %100 sermaye payına sahip olduğu her biri 5.000 Avro sermayeli Hako Maritime Ltd. unvanlı şirketi 1 Nisan 2013 tarihinde, Zeyno Maritime Ltd. unvanlı şirketi 22 Nisan 2013 tarihinde kurmuştur. GSD Dış Ticaret A.Ş. ile Çin’de kurulu Yangzhou Dayang Shipbuilding Co., Ltd. tersanesi arasında iki adet 63,500 DWT taşıma kapasiteli yeni yapım kuru yük gemisinin inşa sözleşmeleri, 11 Nisan 2013 ve 4 Haziran 2013 tarihlerinde yürürlüğe girmiştir.

GSD Dış Ticaret A.Ş.'nin 29 Mayıs 2013 tarihli 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu, GSD Dış Ticaret A.Ş.'nin Çin'de kurulu Yangzhou Dayang Shipbuilding Co., Ltd. ile 2 adet 63.500 DWT dökme kuru yük gemisinin inşa edilmesine ilişkin olarak imzalamış olduğu yukarıda belirtilen sözleşmeler kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklerinin, 4032 ve 4039 kabuk numaralı gemiler için sırasıyla GSD Dış Ticaret A.Ş.'nin %100 sermaye payıyla Malta'da kurduğu bağlı ortaklıkları olan Hako Maritime Ltd. ve Zeyno Maritime Ltd.'e devri amacıyla, GSD Dış Ticaret A.Ş., Yangzhou Dayang Shipbuilding Co., Ltd. ile Hako Maritime Ltd. ve Zeyno Maritime Ltd. arasında "Taraf Değişikliği Sözleşmesi" ("Novation Agreement") ve bunun uygulanmasına yönelik "Üç Taraflı Sözleşme" ("Tripartite Agreement") imzalanmasını ve diğer gereken işlemlerin yerine getirilmesini kararlaştırmıştır.

GSD Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı GSD Dış Ticaret A.Ş.'nin, 11 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe giren Çin'de kurulu Yangzhou Dayang Shipbuilding Co., Ltd. tersanesi ile bir adet 63,500 DWT taşıma kapasiteli yeni yapım kuru yük gemisinin inşa sözleşmesi kapsamındaki 4032 kabuk numaralı gemi yapımı tamamlanmış olduğundan, GSD Dış Ticaret A.Ş.'nin 29 Mayıs 2013 tarihli 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu'nca kararlaştırıldığı gibi, GSD Dış Ticaret A.Ş., Yangzhou Dayang Shipbuilding Co., Ltd. ve GSD Dış Ticaret A.Ş.'nin %100 sermaye payına sahip olduğu Malta'da kurulu bağlı ortaklığı olan Hako Maritime Ltd. arasındaki "Taraf Değişikliği Sözleşmesi" ("Novation Agreement") ve bunun uygulanmasına yönelik "Üç Taraflı Sözleşme" ("Tripartite Agreement") gereğince Hako Maritime Ltd. adına tescillenmek üzere, 23 Haziran 2014 tarihinde Çin'de teslim alınmıştır.

GSD Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı GSD Dış Ticaret A.Ş.'nin, 4 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe giren Çin'de kurulu Yangzhou Dayang Shipbuilding Co., Ltd. tersanesi ile bir adet 63,500 DWT taşıma kapasiteli yeni yapım kuru yük gemisinin inşa sözleşmesi kapsamındaki 4039 kabuk numaralı gemi yapımı tamamlanmış olduğundan, GSD Dış Ticaret A.Ş.'nin 29 Mayıs 2013 tarihli 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu'nca kararlaştırıldığı gibi, GSD Dış Ticaret A.Ş., Yangzhou Dayang Shipbuilding Co., Ltd. ve GSD Dış Ticaret A.Ş.'nin %100 sermaye payına sahip olduğu Malta'da kurulu bağlı ortaklığı olan Zeyno Maritime Ltd. arasındaki "Taraf Değişikliği Sözleşmesi" ("Novation Agreement") ve bunun uygulanmasına yönelik "Üç Taraflı Sözleşme" ("Tripartite Agreement") gereğince Zeyno Maritime Ltd. adına tescillenmek üzere, 29 Eylül 2014 tarihinde Çin'de teslim alınmıştır.

GSD Dış Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılından başlayarak asıl fiili faaliyet konusu, aracılı ihracat faaliyeti 31.12.2012 tarihi itibarıyla sona erdiğinden ve yeni faaliyet konusunu yürütmek üzere kullanacağı gemilerin yapım sözleşmeleri 2013 yılında imzalanıp yürürlüğe girdiğinden denizcilik olmuştur. GSD Dış Ticaret A.Ş., 31.12.2014 tarihinde tasfiyesiz sona ererek, denizcilik alanında faaliyet gösteren diğer GSD Grubu şirketi olan GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile bu şirket bünyesinde birleşmiştir.

Dodo Maritime Limited, Cano Maritime Limited, Hako Maritime Limited ve Zeyno Maritime Limited'in Sermaye Para Birimlerinin EURO'dan ABD Doları (USD)'na Dönüşümü

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %100 sermaye payıyla 5.000 Avro sermayeyle Malta'da kurduğu bağlı ortaklıkları olan Dodo Maritime Ltd. ve Cano Maritime Ltd. ve GSD Dış Ticaret A.Ş.'nin %100 sermaye payıyla 5.000 Avro sermayeyle Malta'da kurduğu bağlı ortaklıkları olan Hako Maritime Ltd. ve Zeyno Maritime Ltd., 24 Temmuz 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararlarıyla, sermaye para birimlerinin Avro’dan UFRS uyarınca işleyiş temelli para birimleri olan ABD Doları(USD)’na dönüştürülmesini kararlaştırmışlardır. Böylece, 24 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla, bu şirketlerin her birinin kuruluş tarihlerindeki USD/Avro kurundan gerçekleştirilen dönüşüm sonucunda, Dodo Maritime Ltd. ve Cano Maritime Ltd.’in her birinin sermayeleri 6.430,50 USD, Hako Maritime Ltd. ve Zeyno Maritime Ltd.’in her birinin sermayeleri sırasıyla 6.420 USD ve 6.518,50 USD olmuştur.

Tekstil Faktoring Anonim Şirketi'nin Ünvanının "GSD Faktoring Anonim Şirketi" Olması, Sermaye Artırımı ve Anasözleşme Değişiklikleri

Tekstil Faktoring A.Ş.’nin 8 Temmuz 2014 tarihinde toplanan Olağanüstü Genel Kurulu, şirket sermayesinin tamamıyla iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz 11.900 Bin TL artırılarak, 8.100 Bin TL’den 20.000 Bin TL’ye çıkarılmasını, şirket ünvanının GSD Faktoring A.Ş. olarak değiştirilmesini ve değişen mevzuata uyum sağlanması amacıyla şirket anasözleşmesinin değiştirilmesini kararlaştırmıştır. Söz konusu hususlar, 21 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili’ne tescillenmiştir.

Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin Sermaye Artırımı 

Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 27 Mayıs 2014 tarihinde toplanan Olağanüstü Genel Kurulu, şirket sermayesinin 7.000 Bin TL iç kaynaklardan ve 8.000 Bin TL nakit olarak karşılanmak üzere, 15.000 Bin TL artırılarak, 10.000 Bin TL’den 25.000 Bin TL’ye çıkarılmasını kararlaştırmıştır. Söz konusu sermaye artırımı, 26 Haziran 2014 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili’ne tescillenmiştir.

GSD Holding A.Ş. ve GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sahip Olduğu Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş Paylarının Tekstil Bankası A.Ş.'ne Satılması 

GSD Holding A.Ş. ve GSD Denizcilik Gayrimenkul  İnşaat  Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15 Ekim 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla, GSD Holding A.Ş.'nin Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de %0,001 oranında sahip olduğu 250 TL nominal değerli (B) grubu nama yazılı payların tamamı 281,45 TL peşin bedelle ve GSD Denizcilik Gayrimenkul  İnşaat  Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de %0,077 oranında sahip olduğu 19.250 TL nominal değerli (B) grubu nama yazılı payların tamamı 21.671,95 TL peşin bedelle, Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ana ortağı ve GSD Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Tekstil Bankası A.Ş.'ye satılmıştır. Satış sonrası Tekstil Bankası A.Ş.'nin Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'deki  sermaye payı %99.920'den %99.998'e çıkmıştır.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile GSD Dış Ticaret A.Ş.’nin GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bünyesinde Birleşmeleri

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve GSD Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulları, 9 Haziran 2014 tarihinde, GSD Dış Ticaret A.Ş.’nin aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nce devralınması ve tasfiyesiz sona ermesi suretiyle GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesini kararlaştırmışlardır. Birleşmeye taraf her iki şirket için 12 Eylül 2014’te imzalanan Birleşme Sözleşmesi’nin ve GSD Denizcilik  Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. için birleşme nedeniyle yapacağı sermaye artırımını içeren esas sözleşme değişikliğinin görüşüldüğü olağanüstü genel kurullar 22 Aralık 2014 tarihinde yapılmıştır. Detaylı açıklama ve birleşmeye ilişkin inceleme hakkı kapsamındaki belgeler için tıklayınız.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 22 Aralık 2014 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı Muhalefet Şerhleri ve Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.

GSD Dış Ticaret A.Ş.’nin 22 Aralık 2014 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.

Şirketimiz'in bağlı ortaklığı GSD Dış Ticaret A.Ş.'nin tasfiyesiz sona ererek, Şirketimiz'in diğer bir bağlı ortaklığı olan GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nce devralınması suretiyle bu iki şirketin GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmesi işlemi, 31 Aralık 2014 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştir.

GSD Holding A.Ş.’nin Tekstil Bankası A.Ş.'nde sahip olduğu %75,50 payının ICBC'ye satılması

GSD Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, 29 Nisan 2014 tarihinde, GSD Holding A.Ş.'nin Tekstil Bankası A.Ş.'nde sahip olduğu %75,50'lik paylarının, Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)'ye satılması için Çin ile Türkiye’deki yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınmasıyla geçerlilik kazanacak olan bir hisse alım satım sözleşmesi imzalamıştır ve bu sözleşme kapsamındaki işlem kapanışı GSD Holding A.Ş. ile ICBC arasında 22 Mayıs 2015 tarihinde yapılmış olup, söz konusu payların ICBC'ye devri bu tarih itibarıyla gerçekleşmiş ve Tekstil Bankası A.Ş.'nin pay defterine işlenmiştir. Detaylı açıklama için tıklayınız.