Sıkça Sorulan Sorular
Yatırımcı İlişkileri
Bulunduğumuz Sektörler
Sıkça Sorulan Sorular

 Sıkça Sorulan Sorular

1)      GSD Holding A.Ş.’nin nakit kar dağıtımı veya bedelsiz sermaye artırımı yapma durumu var mıdır ? Neden kar dağıtımı yapılmamaktadır ?

GSD Holding A.Ş.'nin kar dağıtım politikası "iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın büyüme planları, yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için, karların olağanüstü yedeklerde biriktirilerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin düzenlemelerindeki kıstaslar karşılanabildiği ölçüde, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması" şeklinde belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 16. maddesinin 8. Fıkrası uyarınca, sermaye artırımının yapılmasına ilişkin yasal zorunluluklar saklı kalmak üzere; payları borsada işlem gören ortaklıkların dönem karı hariç iç kaynaklarının sermayeye eklenmesi talebi ile Kurula yapacağı sermaye artırımı başvurularından, sermaye artırım kararının kamuya açıklanmasından önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması dikkate alınarak yapılacak hesaplama sonucunda payın düzeltilmiş borsa fiyatının 2 TL’nin altına düşmesine sebep olacak başvurular Kurulca işleme alınmamaktadır.

2)      GSD Holding A.Ş.’nin kayıtlı sermaye tavanının artması ne anlama gelmektedir ?

Kayıtlı sermaye sistemi, genel kurul kararı gerekmeksizin yönetim kurulu kararıyla kayıtlı sermaye tavanına kadar sermaye artırabilmeye olanak sağlamaktadır. Nakit artırım dışındaki tüm iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir. Ancak nakit artırım suretiyle kayıtlı sermaye tavanı aşılamaz.

Çıkarılmış sermaye, kayıtlı sermayeli ortaklıkların satışı yapılmış paylarını temsilleyen sermayeleridir. GSD Holding A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesi 450 milyon TL’dir.

GSD Holding A.Ş.’nin kayıtlı sermaye tavanının 5 yıllık izin süresi 2017 yılı sonunda bittiği için, SPK'dan alınan izin 2017 yılı içinde yenilenmesi gerekmiştir ve Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla ana sözleşme değişikliği yapılmıştır. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL’dir. SPK’ca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni , 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

3)      Genel kurul toplantısı çağrısı ve genel kurula ilişkin dökümanlara nasıl ulaşılabilir ?

Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı çerçevesinde, genel kurul öncesi faaliyet raporu, mali tablolar, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündemi, vekaletname formu ve genel kurula ilişkin diğer belgeler ve genel kurul sonrası genel kurul tutanağı, hazirun cetveli, kar dağıtım tablosu ve genel kurul kararlarına ilişkin özel durum açıklaması “Kamuyu Aydınlatma Platformu” (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “e-YÖNET:Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı”nda ve Şirket internet sitesinde“Yatırımcı İlişkileri”başlığı altında pay sahiplerinin bilgilerine sunulmaktadır.