Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim
Bulunduğumuz Sektörler
Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görevi Temsil Ettiği Pay Grubu Görev Süresi Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Mehmet Turgut Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye A Grubu 31 Mayıs 2018
31 Mayıs 2021
 
Akgün Türer Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür  A Grubu  31 Mayıs 2018
31 Mayıs 2021
 
Ömer Asım Özgözükara Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi A Grubu 31 Mayıs 2018
31 Mayıs 2021
Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal  Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi Başkanı 
İsmail Sühan Özkan Yönetim Kurulu Üyesi A Grubu 31 Mayıs 2018
31 Mayıs 2021
Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi Üyesi
Sedat Temeltaş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi A Grubu 31 Mayıs 2018
31 Mayıs 2021
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Ücret Komitesi Başkanı
Canan Sümer Yönetim Kurulu Üyesi C Grubu 07 Ağustos 2018
31 Mayıs 2021
 
Anna Gözübüyükoğlu Yönetim Kurulu Üyesi B Grubu 31 Mayıs 2018
31 Mayıs 2021
 
Ekrem Can Yönetim Kurulu Üyesi B Grubu 31 Mayıs 2018
31 Mayıs 2021
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi  
Cezmi Öztürk Yönetim Kurulu Üyesi C Grubu 31 Mayıs 2018
31 Mayıs 2021
 

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketimiz’de kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını belirler ve Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün çalışmalarını gözetir. Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim ilkeleri karşısında Şirket’in durumunu sürekli olarak izlemekte ve uyum durumunu artırmak için yapılması gerekenleri Yönetim Kurulu’na ileterek görevini etkin bir şekilde yerine getirmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Asım Özgözükara başkan, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sühan Özkan ve Mali İşler Yetkilisi / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sergen Yanar üye olarak görev yapmaktadır. Komite üyeleri yönetim kurulu tarafından atanırlar. Komite yönetim kurulunu tavsiyelerde bulunur, ancak mihai kararyönetim kurulu tarafından verilir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi 2 Temmuz 2015 tarihine kadar oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini bu tarihe kadar yerine getirmiştir, bu tarihte ise bu komiteler ayrıca oluşturulmuştur.

Aday Gösterme Komitesi

2 Temmuz 2015 tarihine kadar Kurumsal Yönetim Komitesi’nin yerine getirdiği ve bu tarihte ayrıca oluşturulan Aday Gösterme Komitesi, Yönetim Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar; Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar. 

Aday Gösterme Komitesi'nde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Asım Özgözükara başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sühan Özkan üye olarak görev yapmaktadır.

Ücret Komitesi

2 Temmuz 2015 tarihine kadar Kurumsal Yönetim Komitesi’nin yerine getirdiği ve bu tarihte ayrıca oluşturulan Ücret Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirket’in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler; Şirket’in ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler; kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar.

Ücret Komitesi'nde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Temeltaş başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sühan Özkan üye olarak görev yapmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar; risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir; Yönetim Kurulu’na her yıl çeyrek dönem sonları itibarıyla 4 adet solo ve 4 adet konsolide bazda hazırlayarak vereceği ve bağımsız denetçiye de göndereceği raporlarda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Temeltaş başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Can üye olarak görev yapmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite, ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları, Denetimden Sorumlu Komite’nin gözetiminde gerçekleştirilir. Şirketimiz’in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Şirketimiz’in muhasebe ve iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak  şikayetlerin Şirketimiz’e ulaştırılması, Şirketimiz çalışanlarının, Şirketimiz’in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi için dsk@gsdholding.com.tr adresine e-posta gönderilebilmektedir. Bu konudaki bildirimlerin incelenmesi ve sonuca bağlanması, ilk değerlendirme, ön soruşturma, görüş alma, savunma alma, son değerlendirme ve karar verme ile inceleme sonucunu yönetime bildirme aşamalarından geçirilerek Denetimden Sorumlu Komite’ce gerçekleştirilmektedir. Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak konsolide yıllık ve konsolide ara dönem finansal tabloların Şirketimiz’in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirketimiz’in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetimden Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere en az yılda dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararları yönetim kuruluna sunar.

Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi, Şirket’in konsolide finansal tabloları ve konsolide faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemesi ve gerçeği dürüstçe yansıtması için, Şirket’in muhasebesi ve finansal raporlarının ilgili mevzuat ve standartlara uyum durumunu ve kapsam ve içeriğinin yeterliğini gözeterek görevini etkin bir şekilde yerine getirmektedir.

Denetimden sorumlu komite'de, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Asım Özgözükara başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Temeltaş üye olarak görev yapmaktadır.

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu'nun 2'si bağımsız olmak üzere 5 üyesi (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından ve 2 üyesi ise C grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir.

Oy Hakları
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı için bir oy hakkı vardır ve oy hakkında bir imtiyazı yoktur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri
Ömer Asım Özgözükara ve Sedat Temeltaş, Şirketimiz'in 31 Mayıs 2018 tarihli 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir. İlgili genel kurul toplantı tutanağı için lütfen tıklayınız.